Mã seri máy Epson 5210dw - 7710 và key xử lý chíp mực Epson 5210

Mã seri máy Epson 5210dw - 7710 và key xử lý chíp mực Epson 5210
1) seri máy : X3BX018537 - Mã key : CV4MX-G7QGV-PC3TJ-KQPQ6-Y4HBR
2) seri máy : X3BX021522 - mã key:  D33GV-FG99W-RY3QM-Q9974-DXMH8 
3) seri máy : X3BX021504   mã key: CGKJ6-Y38TH-DRKXT-PRGBG-WQ78J ( a tuấn - bảo lộc )
4) siri máy  : X3BX019856   mã key : FKQ88-FWX7T-KQJB2-MFVXM-JPKC8 
5) siri máy  : X3BX011244   mã key  : DD78X-P8XP2-MJMRH-R8R23-MDCBB ( ĐAK HA - KONTUM )
6) Serial:X3BX021518  key :GT9CD-4PPFB-WHVYW-C2K7V-8JQ47
7) Serial:X3BX021521   key :BWPH7-Q2F3Y-HDJPD-2P9CR-3JCG8
8) Serial:X3BX021391   key :D92TM-8JGCD-66YV6-H9MDF-BWKM3
9) seri :  X3BX021357  key : DK79Q-VVB2J-B2XP4-26JW3-MPVRK10
10) Seri: X3BX021523 KEY : CB9H7-DTM78-J78MK-PX26R-GRGYB
11)  Seri: X3BX021387  KEY :CJTWV-MBFQG-DRJMT-4RXV8-Q772J
12) seri:X3BX021353 KEY :  D6C9Y-F99Y3-82DRX-H8RCJ-KRW4
13) Seri X3BX021505. KEY: BG6DQ-29QMP-VGYG2-DYBMV-87HYV
14) Seri: X3BX021894 KEY:DYKCP-YK4T8-6CQ2F-24BHH-93QWG
15) Seri: X3BX018539 KEY:C7K3Q-2MFW7-JD9WG-KJJP2-RQFJC
16) KEY: DM6W3-9R2B2-XGGHD-8CFCG-8QRTM ( EPSON 7710 -  TÂY NINH )
17) C33PK-GRDG8-HGQYK-G238Q-CQPVW  seri X45R012779 ( Epson 7710 )
18) KEY : C6DQF-88BFR-86PP3-XW6FR-DFG6C ( MÁY IN MỰC IN ZALO, KỸ THUẤT )
19) KEY: DDPPG-96VG9-RG268-23TDV-BQF67 SERI : X45R013080
20) 
BCRTM-FHC2T-7MJPW-R74XJ-WYDPD Seri : X3BX021815 ( c5210 )